تا زمان صدور فاکتور و پرداخت نهایی صدور پیش فاکتور هیچگونه مسئولیتی برای کاغذسنتر به وجود نمی آورد.